Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

useknovenieО му­че­ни­че­ской кон­чине Пред­те­чи Гос­под­ня в 32 го­ду по Рож­де­стве Хри­сто­вом по­вест­ву­ют Еван­ге­лия от Мат­фея (Мф.14:1-12) и Мар­ка (Мк.6:14-29). Од­на­ко Свя­щен­ное пре­да­ние Апо­столь­ской Церк­ви со­хра­ни­ло неко­то­рые по­дроб­но­сти этих со­бы­тий, про­ис­хо­див­ших неза­дол­го до Рас­пя­тия и Вос­кре­се­ния Хри­сто­ва.

По­сле смер­ти Иро­да Ве­ли­ко­го рим­ляне раз­де­ли­ли тер­ри­то­рию Па­ле­сти­ны на че­ты­ре ча­сти и в каж­дой ча­сти по­ста­ви­ли пра­ви­те­лем сво­е­го став­лен­ни­ка. Ирод Ан­ти­па по­лу­чил от им­пе­ра­то­ра Ав­гу­ста в управ­ле­ние Га­ли­лею. У него бы­ла за­кон­ная же­на, дочь ара­вий­ско­го ца­ря Аре­фы. Ирод оста­вил ее и со­жи­тель­ство­вал с Иро­ди­а­дой, же­ной сво­е­го бра­та. Про­рок Иоанн неод­но­крат­но об­ли­чал его, но царь не по­смел при­чи­нить ему зла, так как по­чи­тал Иоан­на Кре­сти­те­ля как про­ро­ка и бо­ял­ся на­род­но­го гне­ва. Все же свя­той Иоанн Кре­сти­тель был по­са­жен в тем­ни­цу ца­рем Иро­дом (Лк.3:19-20).

В день сво­е­го рож­де­ния Ирод устро­ил бо­га­тый пир, на ко­то­ром пе­ред го­стя­ми пля­са­ла Са­ло­мия, дочь Иро­ди­а­ды. Она так уго­ди­ла этим Иро­ду, что он по­клял­ся пе­ред го­стя­ми дать ей все, че­го бы она ни по­про­си­ла. Са­ло­мия по­шла к ма­те­ри за со­ве­том. Иро­ди­а­да на­учи­ла дочь про­сить го­ло­ву свя­то­го Иоан­на Кре­сти­те­ля. Ирод опе­ча­лил­ся: он бо­ял­ся гне­ва Бо­жи­его за убий­ство про­ро­ка, но не мог на­ру­шить неосто­рож­ной клят­вы.

Иоан­ну Кре­сти­те­лю от­ру­би­ли го­ло­ву и от­да­ли Са­ло­мии. По пре­да­нию, го­ло­ва про­дол­жа­ла об­ли­чать Иро­да и Иро­ди­а­ду. Неисто­вая Иро­ди­а­да ис­ко­ло­ла язык про­ро­ка бу­лав­кой и за­ко­па­ла го­ло­ву в нечи­стом ме­сте. Но Иоан­на, же­на цар­ско­го до­мо­пра­ви­те­ля Ху­зы, тай­но взя­ла свя­тую гла­ву, по­ло­жи­ла в со­суд и по­греб­ла ее на Еле­он­ской го­ре, в од­ном из по­ме­стий Иро­да. Те­ло свя­то­го Иоан­на Кре­сти­те­ля взя­ли его уче­ни­ки и по­греб­ли его.

Бо­жий гнев об­ру­шил­ся на тех, кто ре­шил­ся по­гу­бить про­ро­ка. Са­ло­мия пе­ре­хо­ди­ла зи­мой ре­ку Си­ко­рис и про­ва­ли­лась под лед. Она ви­се­ла те­лом в во­де, а го­ло­ва ее на­хо­ди­лась на­до льдом. По­доб­но то­му, как она неко­гда пля­са­ла но­га­ми по зем­ле, те­перь она, слов­но пля­шу­щая, про­из­во­ди­ла бес­по­мощ­ные дви­же­ния в ле­дя­ной во­де. Так она ви­се­ла до тех пор, по­ка ост­рый лед не пе­ре­ре­зал ее шеи. Го­ло­ву ее, от­ре­зан­ную острой льди­ной, при­нес­ли Иро­ду и Иро­ди­а­де, как неко­гда при­нес­ли им го­ло­ву Иоан­на Пред­те­чи, а те­ло ее так и не на­шли. Ара­вий­ский царь Аре­фа в от­мще­ние за бес­че­стие сво­ей до­че­ри — же­ны Иро­да чет­ве­ро­власт­ни­ка — дви­нул свои вой­ска про­тив нече­сти­во­го ца­ря и на­нес ему по­ра­же­ние. Рим­ский им­пе­ра­тор Гай Юлий Це­зарь Ка­ли­гу­ла (37–41 гг.) в гне­ве со­слал Иро­да вме­сте с Иро­ди­а­дой в за­то­че­ние в Гал­лию, а по­том в Ис­па­нию. Там они бы­ли по­гло­ще­ны раз­верз­шей­ся зем­лей.

Через мно­го лет по­сле каз­ни Иоан­на Кре­сти­те­ля, ко­гда зем­ля, в ко­то­рой по­ко­ил­ся со­суд со свя­тою гла­вой Пред­те­чи, пе­ре­шла в соб­ствен­ность бла­го­че­сти­во­му вель­мо­же Ин­но­кен­тию, этот со­суд был об­ре­тен при стро­и­тель­стве церк­ви, Ин­но­кен­тий узнал о ве­ли­чии свя­ты­ни по быв­шим при этом чу­де­сам и зна­ме­ни­ям. Но пе­ред сво­ей кон­чи­ной, бо­ясь как бы свя­ты­ня не бы­ла по­ру­га­на ино­вер­ца­ми, он сно­ва скрыл ее в том же ме­сте.

Про­шло мно­го лет, цер­ковь, по­стро­ен­ная Ин­но­кен­ти­ем, при­шла в за­пу­сте­ние. Во вре­мя прав­ле­ния им­пе­ра­то­ра Кон­стан­ти­на Ве­ли­ко­го двум ино­кам, при­шед­шим на по­кло­не­ние в Иеру­са­лим, два­жды явил­ся свя­той Иоанн Кре­сти­тель и ука­зал ме­сто на­хож­де­ния сво­ей чест­ной гла­вы. От­ко­пав свя­ты­ню, ино­ки по­ло­жи­ли ее в ме­шок из вер­блю­жьей шер­сти и от­пра­ви­лись до­мой, но по до­ро­ге встре­ти­ли незна­ко­мо­го гор­шеч­ни­ка, ко­то­ро­му до­ве­ри­ли нести дра­го­цен­ную но­шу. То­гда гор­шеч­ни­ку явил­ся сам Пред­те­ча и ве­лел бе­жать от нера­ди­вых ино­ков вме­сте с но­шей. В се­мье гор­шеч­ни­ка чест­ная гла­ва хра­ни­лась и пе­ре­да­ва­лась из по­ко­ле­ния в по­ко­ле­ние в за­пе­ча­тан­ном со­су­де, по­ка ею не за­вла­дел свя­щен­ник Ев­ста­фий, за­ра­жен­ный ере­сью ари­ан­ства. Поль­зу­ясь чу­до­дей­ствен­ной си­лой, ис­хо­див­шей от гла­вы, он со­вра­тил мно­же­ство лю­дей в ересь. Ко­гда же его ко­щун­ство от­кры­лось, он бе­жал, за­ко­пав свя­ты­ню в пе­ще­ре близ Емес­сы, на­де­ясь впо­след­ствии сно­ва за­брать ее. Но Бог это­го не до­пу­стил. В пе­ще­ре по­се­ли­лись бла­го­че­сти­вые ино­ки, и воз­ник мо­на­стырь.

В 452 го­ду ар­хи­манд­ри­ту мо­на­сты­ря Мар­кел­лу свя­той Иоанн ука­зал в ви­де­нии ме­сто со­кры­тия сво­ей гла­вы, и она бы­ла вновь об­ре­те­на. Свя­ты­ню пе­ре­нес­ли в Емес­су, а за­тем в Кон­стан­ти­но­поль. Празд­ник пер­во­го и вто­ро­го чу­дес­но­го об­ре­те­ния гла­вы Иоан­на Кре­сти­те­ля от­ме­ча­ет­ся Цер­ко­вью 8 мар­та (24 фев­ра­ля ст. ст.).

Око­ло 850 го­да, ко­гда в Кон­стан­ти­но­по­ле воз­ник­ли вол­не­ния, свя­зан­ные со ссыл­кой свя­ти­те­ля Иоан­на Зла­то­уста, гла­ва свя­то­го Иоан­на Кре­сти­те­ля бы­ла уне­се­на в Емес­су, а от­ту­да, во вре­мя на­бе­га са­ра­цин, — в Ко­ма­ны, где бы­ла спря­та­на поз­же, во вре­ме­на ико­но­бор­че­ских го­не­ний. По­сле вос­ста­нов­ле­ния ико­но­по­чи­та­ния Пат­ри­ар­ху Иг­на­тию но­чью на мо­лит­ве бы­ло ука­за­но ме­сто, где хра­ни­лась чест­ная гла­ва. Свя­ты­ня сно­ва бы­ла об­ре­те­на и пе­ре­не­се­на в при­двор­ную цер­ковь; часть ее хра­нит­ся на Афоне. Празд­ник тре­тье­го об­ре­те­ния гла­вы свя­то­го Иоан­на Пред­те­чи — 7 июня (25 мая ст. ст.).

В па­мять усек­но­ве­ния гла­вы свя­то­го Иоан­на Кре­сти­те­ля Цер­ко­вью уста­нов­лен празд­ник и стро­гий пост, как вы­ра­же­ние скор­би хри­сти­ан о на­силь­ствен­ной смер­ти ве­ли­ко­го Про­ро­ка.

Ска­за­ние об усек­но­ве­нии гла­вы свя­то­го про­ро­ка, пред­те­чи и кре­сти­те­ля Гос­под­ня Иоан­на.
В из­ло­же­нии свя­ти­те­ля Ди­мит­рия Ро­стов­ско­го

Свя­то­му Иоан­ну, Пред­те­че Гос­по­да Бо­га и Спа­са на­ше­го Иису­са Хри­ста, по­до­ба­ло пред­ва­рить смер­тью сво­ею, как рож­де­ние Гос­по­да, так и смерть Его; и, по­доб­но то­му, как на зем­ле он про­по­ве­дал о при­ше­ствии Гос­по­да, ска­зав: «идет за мною Силь­ней­ший ме­ня» (Мк.1:7): так и на­хо­див­шим­ся в аду ду­шам пра­от­цов свя­тых он дол­жен был про­по­ве­дать при­ше­ствие Гос­по­да; ибо Пред­те­ча Иоанн дол­жен был ска­зать здесь, что уже явил­ся ожи­да­е­мый в ми­ре Мес­сия. И по­доб­но то­му, как Гос­подь наш Иисус Хри­стос по­стра­дал за гре­хи люд­ские, так и Пред­те­ча Его пред­по­лу­чил стра­даль­че­скую смерть по при­чине без­за­ко­ния Иро­до­ва. Слу­чи­лось же сие так:

Ирод, на­зы­ва­е­мый Ан­ти­пой, сын ста­рей­ше­го Иро­да, из­бив­ше­го мла­ден­цев виф­ле­ем­ских, – злая от­расль от зло­го кор­ня, имев­ший в сво­ей вла­сти Га­ли­лею, пер­во­на­чаль­но же­нил­ся на до­че­ри Аре­фы, ца­ря ара­вий­ско­го; он про­жил с нею нема­ло вре­ме­ни. Но по­том, бу­дучи пле­нен кра­со­тою Иро­ди­а­ды, же­ны Филип­па, бра­та сво­е­го, сбли­зил­ся с нею, ибо она со­из­во­ля­ла по­хо­ти его; по тре­бо­ва­нию сей лю­бо­дей­цы, он про­гнал от се­бя первую за­кон­ную же­ну свою и же­нил­ся на жене бра­та сво­е­го, про­тив­но за­ко­ну; ибо ес­ли бы и умер брат его, он не мог бы взять его же­ны, так как оста­ва­лась бы в жи­вых дочь бра­та, рож­ден­ная от той же­ны; за­кон же по­веле­вал брать же­ну умер­ше­го бра­та (вдо­ву) толь­ко то­гда, ко­гда умер­ший брат не остав­лял по­сле се­бя де­тей[1]. До­сто­вер­но со­об­ща­ют, что Ирод от­нял же­ну у Филип­па, бра­та сво­е­го, еще то­гда, ко­гда он был жив; та­ким об­ра­зом он со­тво­рил ве­ли­кое без­за­ко­ние, как хищ­ник, пре­лю­бо­дей и кро­во­сме­си­тель.

Ви­дя та­кое без­за­ко­ние, учи­нен­ное Иро­дом, рев­ни­тель за­ко­на Бо­жия, об­ли­чи­тель гре­хов че­ло­ве­че­ских и про­по­вед­ник по­ка­я­ния, – свя­той Иоанн Кре­сти­тель не умол­чал, но пред ли­цом всех об­ли­чал Иро­да, как пре­лю­бо­дея и гра­би­те­ля, от­няв­ше­го же­ну у бра­та сво­е­го, и го­во­рил ему:

– Не долж­но те­бе иметь же­ну Филип­па, бра­та тво­е­го.

Ирод же, не вы­но­ся об­ли­че­ния, при­ка­зал за­клю­чить Иоан­на в тем­ни­цу, об­ло­жив его око­ва­ми; осо­бен­но гне­ва­лась на свя­то­го же­на Иро­да, Иро­ди­а­да, и весь­ма же­ла­ла смер­ти его, но не мог­ла его умерт­вить, ибо сам Ирод обе­ре­гал уз­ни­ка от убий­ствен­но­го на­ме­ре­ния же­ны сво­ей. Ирод счи­тал Иоан­на му­жем пра­вед­ным и свя­тым; ра­нее он со сла­до­стью слу­шал его и, вни­мая сло­вам его, тво­рил мно­го добра; по­се­му Ирод бо­ял­ся от­дать Иоан­на на смерть. Од­на­ко он бо­ял­ся не столь­ко Бо­га, сколь­ко лю­дей, как го­во­рит Еван­ге­лист Мат­фей: «и хо­тел убить его, но бо­ял­ся на­ро­да, по­то­му что его по­чи­та­ли за про­ро­ка» (Мф.14:5); Ирод бо­ял­ся, как бы на­род не вос­стал на него и не под­нял мя­те­жа; по сей-то при­чине он не осме­ли­вал­ся пре­дать яв­но на смерть про­ро­ка и Кре­сти­те­ля Гос­под­ня, все­ми лю­би­мо­го и по­чи­та­е­мо­го, но толь­ко то­мил его в тем­нич­ном за­клю­че­нии, же­лая за­гра­дить не умол­кав­шие уста сво­е­го об­ли­чи­те­ля.

Свя­той Иоанн в тем­ни­це про­был дол­гое вре­мя; его уче­ни­ки со­би­ра­лись к нему; Иоанн ча­сто по­учал их доб­ро­де­тель­ной жиз­ни, со­глас­но за­ко­ну Бо­жию, и воз­ве­щал им об уже при­шед­шем в мир Мес­сии, к Ко­е­му он и по­сы­лал их, как об этом ска­за­но и в Еван­ге­лии: «Иоанн же, услы­шав в тем­ни­це о де­лах Хри­сто­вых, по­слал дво­их из уче­ни­ков сво­их ска­зать Ему: Ты ли Тот, Ко­то­рый дол­жен прид­ти, или ожи­дать нам дру­го­го?» (Ин.11:2-3). Он по­сы­лал во­про­сить не по­то­му, что сам не знал; ибо как он мог не знать То­го, Ко­го сам кре­стил и над Кем он ви­дел Ду­ха Свя­то­го, со­шед­ше­го с небес, от­но­си­тель­но Ко­то­ро­го слы­шал и го­лос От­ца, сви­де­тель­ство­вав­ше­го, и на Ко­то­ро­го, на­ко­нец, сам ука­зы­вал пер­стом, го­во­ря:

«Вот Аг­нец Бо­жий» (Ин.1:36).

Иоанн по­сы­лал уче­ни­ков сво­их во­про­сить Гос­по­да для то­го, чтобы уче­ни­ки его сво­и­ми оча­ми уви­де­ли слав­ные чу­де­са, ко­то­рые тво­рил Гос­подь и дабы окон­ча­тель­но убе­ди­лись в том, что Он (Иисус Хри­стос) при­шел спа­сти род че­ло­ве­че­ский. Спу­стя неко­то­рое вре­мя на­сту­пил день, в ко­то­рый Ирод имел обык­но­ве­ние со­вер­шать празд­но­ва­ние сво­е­го рож­де­ния. Со­брав всех кня­зей сво­их, во­е­вод, ста­рей­шин и тет­рар­хов[2] Га­ли­леи, Ирод устро­ил для них ве­ли­кое пир­ше­ство (Мк.6:21). Во вре­мя это­го пир­ше­ства дочь Иро­ди­а­ды пля­са­ла и сво­ею пляс­кою весь­ма уго­ди­ла Иро­ду и воз­ле­жав­шим вме­сте с ним; по на­уче­нию сво­ей же­сто­кой ма­те­ри она по­про­си­ла у Иро­да гла­ву свя­то­го Иоан­на Кре­сти­те­ля и по­лу­чи­ла про­си­мое, ибо Ирод по­клял­ся ей дать всё, что бы она ни по­про­си­ла, хо­тя бы да­же пол­цар­ства его. Ока­ян­ный не по­же­лал на­ру­шить клят­ву свою, не по­же­лал огор­чить мерз­кую мать пля­са­ви­цы, но за­был о том стра­же, в си­лу ко­то­ро­го он не ре­шал­ся до сих пор умерт­вить Иоан­на, за­был так­же и о свя­той жиз­ни его и, как упив­ший­ся ви­ном, рас­па­лил­ся на­ме­ре­ни­ем про­лить кровь непо­вин­ную. И тот­час он по­слал па­ла­ча в тем­ни­цу, при­ка­зав усечь гла­ву Иоан­на и при­не­сти ее на блю­де.

Та­ким об­ра­зом Пред­те­ча Хри­стов, за об­ли­че­ние без­за­кон­но­го со­жи­тель­ства Иро­да и Иро­ди­а­дою, был усе­чен в тем­ни­це, уже позд­но но­чью; ибо то мер­зост­ное пир­ше­ство свя­тым Еван­ге­ли­стом Мар­ком на­зва­но ве­че­рей: «де­лал пир (го­во­рит Еван­ге­лист) вель­мо­жам сво­им» (Мк.6:21); эта ве­че­ря за­тя­ну­лась да­ле­ко за пол­ночь, и ко­гда все уже силь­но упи­лись ви­ном и до­ста­точ­ное вре­мя уте­ша­лись пляс­кою упо­мя­ну­той бес­стыд­ной де­ви­цы, то­гда-то и бы­ло учи­не­но то непра­вед­ное убий­ство. И при­не­се­на бы­ла гла­ва свя­то­го Иоан­на на блю­де по­сре­ди пир­ше­ства, при­чем кровь еще ка­па­ла и (как со­об­ща­ют неко­то­рые) гла­ва из­ре­ка­ла те же об­ли­чи­тель­ные сло­ва и по­сле усе­че­ния, ска­зав Иро­ду:

– Не долж­но те­бе иметь же­ну Филип­па, бра­та тво­е­го.

О, сколь ве­ли­кий страх объ­ял то­гда всех, воз­ле­жав­ших и пред­сто­яв­ших на ве­че­ри той, ко­гда все уви­де­ли че­ло­ве­че­скую го­ло­ву, как пи­щу, но­си­мою на блю­де, ис­то­чав­шую кровь, и, кро­ме то­го, дви­жу­щею уста­ми и из­ре­кав­шею сло­ва; и сию гла­ву пля­са­ви­ца взя­ла дерз­ки­ми ру­ка­ми сво­и­ми и от­нес­ла к ма­те­ри сво­ей. Иро­ди­а­да же, взяв ее, про­ко­ло­ла иг­лою язык, об­ли­чав­ший без­за­ко­ния ее; по­сме­яв­шись до­ста­точ­ное вре­мя, Иро­ди­а­да не поз­во­ли­ла по­хо­ро­нить гла­ву Иоан­на вме­сте с те­лом, ибо бо­я­лась, как бы Иоанн не вос­крес, ес­ли гла­ва его бу­дет при­со­еди­не­на к те­лу, и то­гда не на­чал бы сно­ва об­ли­чать ее и Иро­да. Те­ло свя­то­го Пред­те­чи уче­ни­ки его в ту же ночь взя­ли из тем­ни­цы и по­хо­ро­ни­ли в Се­ва­стии; гла­ву же Кре­сти­те­ля Иро­ди­а­да за­ко­па­ла в зем­ле, у се­бя во двор­це, на неко­ем бес­чест­ном и по­та­ен­ном ме­сте. От­но­си­тель­но то­го, ка­ким об­ра­зом от­ту­да бы­ла взя­та гла­ва Кре­сти­те­ля, на­пи­са­но под два­дцать чет­вер­тым чис­лом фев­ра­ля, ко­гда празд­ну­ет­ся Об­ре­те­ние сей чест­ной гла­вы.

По­сле умерщ­вле­ния свя­то­го слав­но­го Пред­те­чи и Кре­сти­те­ля Гос­под­ня Иоан­на, ока­ян­ный Ирод со­вер­шил и дру­гое, не мень­шее, зло­де­я­ние; ибо он по­сме­ял­ся над Гос­по­дом на­шим Иису­сом Хри­стом во вре­мя воль­но­го Его стра­да­ния за нас, как о том по­вест­ву­ет свя­той Еван­ге­лист Лу­ка: «Ирод со сво­и­ми во­и­на­ми, уни­чи­жив Его и на­сме­яв­шись над Ним, одел Его в свет­лую одеж­ду и ото­слал об­рат­но к Пи­ла­ту» (Лк.23:11).

Од­на­ко мще­ние Бо­жие не за­мед­ли­ло со­вер­шить­ся над про­ро­ко­убий­цею и по­ру­га­те­лем Хри­ста; ибо, с од­ной сто­ро­ны, кровь Иоан­но­ва во­пи­я­ла на Иро­да к Бо­гу, как неко­гда кровь Авеле­ва на Ка­и­на (Быт.4:1-16); с дру­гой сто­ро­ны, иные без­за­ко­ния Иро­да (осо­бен­но по­ру­га­тель­ство над Гос­по­дом на­шим Иису­сом Хри­стом) на­вле­ка­ли на него пра­вед­ную казнь Бо­жию; и дей­стви­тель­но спу­стя непро­дол­жи­тель­ное вре­мя Ирод ли­шил­ся цар­ства и жиз­ни вме­сте с Иро­ди­а­дой и пля­са­ви­цей. Ибо Аре­фа, царь ара­вий­ский, мстя за бес­че­стие и по­ру­га­ние над его до­че­рью, со­брал во­и­нов и по­шел с ни­ми на Иро­да; точ­но так­же и Ирод, со­брав сво­их во­и­нов, вы­шел на борь­бу с Аре­фой. Про­изо­шла жар­кая схват­ка во­и­нов с той и дру­гой сто­ро­ны; во­и­ны Аре­фы по­бе­ди­ли во­и­нов Иро­до­вых; Ирод по­нес силь­ное по­ра­же­ние; по­чти все во­и­ны его бы­ли по­би­ты, и сам он спас­ся с боль­шим тру­дом. По­сле это­го Ирод ли­шен был сво­ей вла­сти и всех сво­их бо­гатств ке­са­рем рим­ским и был по­слан на за­то­че­ние с пре­лю­бо­дей­цею и до­че­рью ее пер­во­на­чаль­но в Ли­он, го­род галль­ский, по­том был пе­ре­слан от­ту­да в Илер­ду, го­род ис­пан­ский, и здесь окон­чил жизнь свою в ли­ше­ни­ях и бед­стви­ях; но ра­нее сво­ей смер­ти он ви­дел смерть пля­са­ви­цы, сво­ей до­че­ри, ко­то­рая по­гиб­ла та­ким об­ра­зом:

Как-то раз зи­мою она по­же­ла­ла пе­рей­ти ра­ди ка­кой-то по­треб­но­сти ре­ку, по име­ни Си­ко­рис; ко­гда она шла, лед под­ло­мил­ся под нею и она упа­ла в во­ду, по­гру­зив­шись до шеи. По пра­во­су­дию Бо­жию, лед сда­вил шею ее, так что она ви­се­ла те­лом в во­де, имея го­ло­ву над льдом; и по­доб­но то­му, как неко­гда она пля­са­ла но­га­ми по зем­ле, так и на сей раз она не до­ста­ва­ла но­га­ми до зем­ли, но толь­ко про­из­во­ди­ла в во­де бес­по­мощ­ные дви­же­ния, как пля­шу­щая, при­чем быст­рое те­че­ние ре­ки ко­ле­ба­ло ее; од­на­ко ни­кто не мог ока­зать ей по­мо­щи; и до то­го вре­ме­ни ви­се­ла ока­ян­ная в во­де в та­ком по­ло­же­нии, по­ка ост­рый лед не пе­ре­ре­зал шеи ее. Мерз­кий труп ее, за­не­сен­ный во­дою под лед, не был най­ден, гла­ва же ее бы­ла при­не­се­на к Иро­ду и Иро­ди­а­де как неко­гда гла­ва Пред­те­че­ва, но толь­ко бы­ла от­се­че­на не ме­чем, а льдом. Так на­ка­за­ло пра­во­су­дие Бо­жие пля­са­ви­цу, ко­то­рая по­вин­на бы­ла в усе­че­нии чест­ной гла­вы свя­то­го Иоан­на.

По­сле се­го по­гиб «с шу­мом» и без­за­кон­ный убий­ца Ирод с мерз­кою Иро­ди­а­дою; ибо по­вест­ву­ют, что они бы­ли по­жра­ны жи­вы­ми зем­лею.

Свя­той же Иоанн, как при жиз­ни сво­ей, так и по­сле кон­чи­ны был Пред­те­чею Хри­сту Гос­по­ду. Ибо пред­ва­рив со­ше­ствие Гос­по­да в ад, он бла­го­вест­во­вал на­хо­див­шим­ся в аду Бо­га, явив­ше­го­ся во пло­ти, и по­ра­до­вал свя­тых пра­от­цев; с ни­ми он был из­ве­ден из ада, по­сле раз­ру­ше­ния его по вос­кре­се­нии Хри­сто­вом, и спо­до­бил­ся мно­гих вен­цов в Цар­ствии небес­ном, как дев­ствен­ник, как пу­стын­но­жи­тель, как учи­тель и про­по­вед­ник по­ка­я­ния, как про­рок, как Пред­те­ча и Кре­сти­тель и как му­че­ник. По мо­лит­вам его да на­ста­вит и нас на путь ис­тин­но­го по­ка­я­ния и да спо­до­бит нас Цар­ствия небес­но­го Хри­стос, ми­ло­сер­дый Гос­подь и Бог наш, Ко­е­му вос­сы­ла­ет­ся сла­ва со От­цом и Свя­тым Ду­хом веч­но. Аминь.

При­ме­ча­ния

[1] Древ­ний, уна­сле­до­ван­ный от пред­ков, обы­чай ужи­че­ства у ев­ре­ев, со­сто­ял в сле­ду­ю­щем, по опи­са­нию кни­ги Вто­ро­за­ко­ния: «Ес­ли бра­тья жи­вут вме­сте и один из них умрет, не имея у се­бя сы­на, то же­на умер­ше­го не долж­на вы­хо­дить на сто­ро­ну за че­ло­ве­ка чу­жо­го, но де­верь ее дол­жен вой­ти к ней и взять ее се­бе в же­ну, и жить с нею, — и пер­ве­нец, ко­то­ро­го она ро­дит, оста­нет­ся с име­нем бра­та его умер­ше­го, чтоб имя его не из­гла­ди­лось в Из­ра­и­ле. Ес­ли же он не за­хо­чет взять невест­ку свою, то невест­ка его пой­дет к во­ро­там, к ста­рей­ши­нам, и ска­жет: «де­верь мой от­ка­зы­ва­ет­ся вос­ста­вить имя бра­та сво­е­го в Из­ра­и­ле, не хо­чет же­нить­ся на мне»; то­гда ста­рей­ши­ны го­ро­да его долж­ны при­звать его и уго­ва­ри­вать его, и ес­ли он станет и ска­жет: «не хо­чу взять ее», то­гда невест­ка его пусть пой­дет к нему в гла­зах ста­рей­шин, и сни­мет са­пог его с но­ги его, и плюнет в ли­це его, и ска­жет: «так по­сту­па­ют с че­ло­ве­ком, ко­то­рый не со­зи­да­ет до­ма бра­ту сво­е­му [у Из­ра­и­ля]»; и на­ре­кут ему имя в Из­ра­и­ле: дом ра­зу­то­го» (Втор.25:5-10). Обы­чай ужи­че­ства, по­лу­чив­ший у ев­ре­ев на­ча­ло ра­нее вре­ме­ни пат­ри­ар­ха Иа­ко­ва, су­ще­ство­вал и у мо­ави­тян; он был из­ве­стен так­же и дру­гим во­сточ­ным на­ро­дам, как на­при­мер пер­сам и др. Про­ис­хож­де­ние его объ­яс­ня­ют раз­лич­но; но ско­рее все­го объ­яс­не­ния его сле­ду­ет ис­кать в силь­ном же­ла­нии во­сточ­ных на­ро­дов иметь де­тей с це­лью уве­ко­ве­че­ния сво­е­го ро­да и сво­е­го име­ни в потом­стве.

[2] Пра­ви­те­лей об­ла­стей.


Тропарь Иоанну Предтече (Усекновение главы)

глас 2

Память праведнаго с похвалами,/ тебе же довлеет свидетельство Господне, Предтече:/ показал бо ся еси воистинну и пророков честнейший,/ яко и в струях крестити сподобился еси Проповеданнаго./ Темже за истину пострадав, радуяся,/ благовестил еси и сущим во аде Бога, явльшагося плотию,/ вземлющаго грех мира// и подающаго нам велию милость.

Кондак Предтечи

глас 5

Предтечево славное усекновение/ смотрение бысть некое Божественное,/ да и сущим во аде Спасово проповесть пришествие./ Да рыдает убо Иродия,/ беззаконное убийство испросивши:/ не закон бо Божий, ни живый век возлюби,// но притворный, привременный.